| |     latinica | english  
Насловна
ВИЗЕ - Ценовник конзуларних услуга

За информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде

Напомињемо да за држављане Републике Албаније није потребна виза за улазак у Републику Србију.

Тренутно важећи ценовник за издавање виза:

Такса за визе типа Ц износи .......................................... 60 евра

(трошкови визне налепнице) .....................................................  2 евра

                                                                                       СВЕГА:     62  евра

Такса за визу типа Д износи .......................................................30 евра

(трошкови визне налепнице)....................... .................................2 евра

                                                                                       СВЕГА:       32 евра

Такса за заједничку визу  типа   Ц (група од 5 до 50 лица)  60 евра за носиоца визе + 2 евра за свако лице.

Такса у износу од 60 евра се плаћа приликом подношења захтева за издавање визе без обзира да ли ће виза бити издата или не.

Уколико подносилац захтева добије сагласност плаћа додатних 2 евра за трошкове  издавања  визне налепнице.

Уколико подносилац захтева не добије сагласност наплаћена такса од  60 евра се не враћа и не плаћају се трошкови издавања налепнице у износу од 2 евра.

У обраду ће се узимати само ЧИТКО (штампаним словима) попуњени формулари са потребном документацијом која се тражи за издавање одређених типова виза.

Сви захтеви за издавање виза иду у процедуру и виза се издаје након  прибављене  сагласности од надлежних органа Републике Србије.

ИЗДАВАЊЕ  ВИЗА

Албанским држављанима, који намеравају да путују у Републику Србију  

НИЈЕ  ПОТРЕБНА  ВИЗА.

Држављани  Републике Албаније који у Републику Србију путују директно из Републике Албаније, могу за улазак користити искључиво граничне прелазе Републике Србије са Републиком Македонијом и Републиком Црном Гором.

 1. ВРСТЕ ВИЗА

( Извод из Закона о странцима Р. Србије)

 

  ВИЗА Ц – ЗА КРАЋИ БОРАВАК (за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Р. Србију).

  ВИЗА Д – ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК (боравак у Р. Србији дужи од 90 дана).

 2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

 - Образац захтева се добија бесплатно у Амбасади а може се преузети и са интернет адресе Амбасаде (www.tirana@mfa.rs);

- Захтев се подноси, по правилу, лично у Амбасади Р. Србије у Тирани, од понедељка до петка, од 10.00-12.00 часова;

  - Захтев за издавање виза се попуњава читко и штампаним словима, попуњавањем свих поља и потписан;

       - Захтев за добијање виза могу поднети албански држављани  и страни држављани са пребивалиштем у Републици Албанији;

       - Виза се не издаје без претходне сагласности надлежних органа Р. Србије, осим у изузетним случајевима;

       - Такса се наплаћује унапред, по пријему захтева.

 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

За све типове виза:

а) путну исправу (оригинал и фотокопију) која важи најмање 90 дана од дана издавања визе,

б) фотографију димехзија 3,5 *  4,5 цм,

ц) повратну превозну карту, односно фотокопију међународне возачке дозволе и саобраћајне дозволе са полисом осигурања од одговорности (у случају уласка или транзита путничким возилом),

д) доказ (извод из банке, позивно писмо у коме позивалац наводи да сноси све трошкове боравка, готовина) о поседовању финансијских средстава (50 евра дневно) потребних за издржавање током боравка у Републици Србији и потврду о вакцинисању или да није оболео од заразне болести уколико долази са подручја захваћеног епидемијом заразне болест, у складу са прописом којим се уређују услови за одбијање уласка странца у Републику Србију, и 

е) доказ о уплаћеној конзуларној такси:

- такса за визу типа Б и Ц износи 60 евра + 2,00 евра за обраду, укупно 62 евра. По издавању визе, плаћа се такса у износу од 2 евра;

                  - такса за визу типа Д износи 30 евра;

                  - такса за заједничку визу свих свих врста типа Ц (група од 5 до 50 лица) наплаћује се 60 евра за носиоца визе и додатно по особи 3,00 евра.

 ДОДАТНА ДОКУМЕНТА

За визу типа Ц:

          За све типове виза Ц потребно је ПОЗИВНО ПИСМО. За приватну посету је потребно позивно писмо од рођака или пријатеља оверено у Суду или Општини (форма позивног писма). За пословну визу, прилаже се званични позив од стране фирме из Србије, наводи природа посла, очекивано трајање посете као и име и адреса фирме и институције (форма позивног писма) и писмо од албанске фирме о посети партнеру у Србији. 

- Ц-1 појединачна виза за краћи боравак  (једнократна) која се може издати за краћи боравак до 90 дана у периоду од шест месеци

- Ц-2 двократна или вишекратна за краћи боравак до 90 дана у периоду од шест месеци

- Ц-3 вишекратна за краћи боравак до 180 дана у периоду до једне године, подноси се извод из матичне књиге венчаних, односно други изводи и документа у случају мешовитог брака са српским држављанином или копију новинарске легитимације и акредитације редакције за извештавање из Републике Србије (новинари)

- За заједничку визу за краткотрајни боравак (виза Ц) подноси се оверено пуномоћје другог родитеља, односно оба родитеља или старатеља ако путују са трећим лицем или оверени списак чланова групе којима је издата заједничка виза.

Виза типа Д

- За издавање визе у случају привременог боравка на територији Републике Србије подносе се следећи документи:

1.     решење о регистрацији привредног друштва или другог правног лица у којем странац заснива радни оснос,

2.     уговор о раду, и

3.     мишљење Националне службе за запошљавање када се радни однос заснива први пут или решење Националне службе којим се одобрава заснивање радног односа.

- Лице које се упућује на рад у Републику Србију од стране матичне фирме са седиштем у иностранству у њено привредно друштво које се налази на територији Републике Србије подноси решење о регистрацији привредног друштва и упут фирме која га шаље.

- Ако се упућивање врши у привредно друштво које није зависно у односу на компанију у иностранству уговор о пословно-техничкој сарадњи између фирме која упућује лица на рад и привредног друштва на територији Републике Србије у које лице долази.

          Докази о разлозима боравка у Републици Србији:

1. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК РАДИ ОСНИВАЊА ПРИВЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ БАНКЕ, ОДНОСНО ЗА ЛИЦА УПИСАНА У РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВA  ИЛИ  БАНКЕ

а) решење о регистрацији, и

б) потврда пословне банке о промету на рачуну

      2. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК КОЈИ СЕ ОДОБРАВА ПО ОСНОВУ ОСНИВАЊА OДНОСНО   ВЛАСНИШТВА САМОСТАЛНЕ РАДЊЕ (трговинске, занатске, угоститељске и сл.) ИЛИ АГЕНЦИЈЕ

      а) решење о регистрацији правног лица, и

 б) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о

    уносу ефективе у земљу и сл.)

3. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ КОНСИГНАЦИЈЕ, УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ КООПЕРАЦИЈИ, УГОВОРА О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ И ПРЕНОСА ТЕХНОЛОГИЈА
 

а) решење о регистрацији домаћих предузећа;

б) уговор о сарадњи између страног и домаћег правног лица;

в) упут или делегација фирме која га шаље (оригинал и превод овлашћеног судског

    тумача), и

г) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о

    уносу ефективе у земљу и сл.)
 

      4. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ВРШЕЊА ПРИВРЕМЕНИХ И  ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА

а) уговор о раду или делу са правним или физичким лицем, и

б) решење о регистрацији правног субјекта.

5. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СТРАНЕ СПОРТИСТЕ

а) решење о регистрацији клуба, и

б) уговор о ангажовању оверен у надлежном спортском савезу.

 

6. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ БРАКА СА НАШИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

а) извод из матичне књиге венчаних не старији од шест месеци;

б) уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање: чек од пензије,

    доказ о штедном улогу у земљи или гаранција домаћег држављанина који има

    редовне приходе, и

в) уверење о држављанству држављанина Републике Србије не старије од шест

    месеци.

7. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

а) уверење о слободном брачном стању за оба лица (за држављанина Републике

    Србије је довољан Извод из МК рођених не старији од шест месеци;

б) оверена изјава два сведока да су у ванбрачној заједници или уколико имају

     заједничку децу изводи из матичне књиге рођених;

в) уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање (чек од пензије,

    доказ о штедном улогу у земљи или гаранција домаћег држављанина који има

    редовне приходе), и

г) уверење о држављанству држављанина Републике Србије не старије од шест месеци.

 

8. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ СРОДСТВА СА НАШИМ ДРЖАВЉАНИНОМ
 

а) доказ о сродству (родитељи, браћа, сестре, деде, бабе, унуци и сл.) са нашим  

    држављанином (извод из МК рођених, МК венчаних и др.);

б) уверење о држављанском статусу нашег држављанина не старије од шест месеци,

    и

в) доказ о средствима за издржавање (гаранција држављанина Србије код кога

    странац борави, текући и жиро рачун, платне и кредитне картице, потврде о уплати

    новца из иностранства, штедни улог у нашој банци).
 

9. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ СТРАНЦА НА ПРИВРЕМЕНОМ БОРАВКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

а) доказ о сродству са странцем на боравку (извод из МК рођених, извод из МК

    венчаних, потврда амбасаде).

10. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СТРАНЕ АКРЕДИТОВАНЕ НОВИНАРЕ

а) акредитација Министарства културе, и

б) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о

    уносу ефективе у земљу).

11. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ АНГАЖОВАЊА У НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

а) уговор о раду или писмо НВО да је странац ангажован као волонтер, и

б) доказ о поседовању финансијских средстава (кредитне картице, штедна

    књижица, потврда о уносу ефективе у земљу)

12. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СТРАНЕ СВЕШТЕНИКЕ

а) доказ о регистрацији цркве;

б) уговор о раду или писмо цркве да је странац ангажован на верским пословима или

    ради верске службе, и

в) доказ о средствима за издржавање.

13. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ШКОЛОВАЊА – СТУДИРАЊА – УЧЕЊА ЈЕЗИКА

а) потврда факултета или школе коју странац похађа, и

б) доказ о средствима за издржавање (текући рачун, платне и кредитне картице,

    потврде о уплати новца из иностранства).

14. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ОБУКЕ И ПРАКСЕ

а) решење о регистрацији правног лица у коме се обавља обука, односно пракса;

б) уверење правног лица које организује обуку или праксу, са тачним датумима

    почетка и завршетка, и

в) доказ о средствима за издржавање (гаранција привредног друштва, текући и жиро

    рачун, платне картице, потврде о уплати новца из иностранства),

15. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ВИСОКОСТРУЧНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 

а) потврда надлежне институције или организације о специјалистичким студијама са

    наведеним роком трајања специјализације,

б) доказ о обезбеђеним средствима о издржавању било преко институције или

    организације било ако се сам издржава, текући и жиро рачун, платне картице,

    потврде о уплати новца из иностранства.

16. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ЗАПОШЉАВАЊА ЛЕКТОРА И ПРОФЕСОРА НА УНИВЕРЗИТЕТУ

а) уговор о раду, и

б) допис факултета.

17. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ЛЕЧЕЊА

      а) допис здравствене установе са личним подацима странца, предвиђеном дужином

          трајања лечења и начином измирења међусобних финансијских обавеза, и

      б) доказ о средствима за лечење уколико трошкови лечења нису унапред измирени.
 

18. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СЛУЖБЕНИКЕ МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА И КОНСУЛТАНТСКИХ ФИРМИ АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНА

а) допис надлежног министарства са позивом на број и датум уговора о донацији

    или другог споразума са образложењем о потребама ангажовања странца и роком

    трајања.

              НАПОМЕНА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВИЗА:

1.     Амбасада задржава право да затражи додатну документацију.

2.     Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање и биће враћени о трошку странке.

3.     Процедура за издавање свих врста виза може да траје и више од три недеље.

4.     По добијању сагласности, подносилац захтева се позива телефоном;

5.     За додатна обавештења, можете се обратити на мејл адресу Амбасаде,

         srb.emb.albania@mfa.rs

 

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПУТОВАЊА МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ Р.СРБИЈЕ
ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА
ekonzulat.gov.rs
Инструкција за уплату конзуларних такси у валути ЕУР
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у ИР Иран за држављане Републике Србије, носиоце обичних пасоша
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Укинуте визе за држављане Републике Бурунди
Укинуте визе за држављане Републике Азербејџан
Обавештење о усвајању Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије и Закон о јединственом матичном броју грађана
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије, носиоце обичних пасоша
Одлука Светог Винсента и Гренадина о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагваја и Републике Колумбије, носиоце свих пасоша
Одлука Републике Колумбије о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Суринам, носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гвинеје Бисао, носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза држављанима Републике Србије за путовање у ИР Иран
Укидање виза за носиоце обичних путних исправа држављанима Републике Индонезије
Укидање виза за носиоце дипломатских и службених путних исправа са Краљевином Тајланд
Укидање виза за носиоце дипломатских и службених путних исправа са Републиком Индонезијом
Укидање виза за носиоце дипломатских и службених путних исправа са Грузијом
Укидање виза за улазак у Републику Србију држављанима Катра, Кувајта, Омана и Бахреина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
ВИЗЕ - Ценовник конзуларних услуга
Формулари